Seminars

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

SEMINÁR  Z FYZIKY  KONDENZOVANÝCH  LÁTOK

(zimný semester, akademický rok 2022/2023)

6.10.
RNDr. V. Tkáč, PhD., Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ Košice

Univerzálne anomálne správanie skiel a prítomnosť nanoklastrov v sklách

13.10.

prof. RNDr. M. Jaščur, CSc., Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ Košice

Transverse field Ising model with a negative thermal expansion. 

27.10.

RNDr. G. Pristáš, PhD., Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice

Superconductivity in high entropy alloy thin films – impact of thickness and external pressure 

10.11.

Ing. B. Kunca, PhD., Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice

Preparation and magnetic properties of the ultra-rapidly annealed  “high-Bs” alloys with nanocrystalline structure

24. 11.

doc. RNDr. Š. Zajac, CSc.,  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha   

Česká a slovenská fyzika v období 1945 – 1965.

8.12.

prof. RNDr.  M. Reiffers, DrSc.,  Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity, Prešovská univerzita, Prešov 

 Hľadanie nových materiálov s aplikačnými možnosťami – dve cesty

Semináre  sa konajú vždy v uvedených termínoch v Aule prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum, SA1A1/P1) na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, o 13.30.  hod.           

Close Menu