Seminars

                                                            Katedra fyziky kondenzovaných látok, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

                                                                                                  SEMINÁR  Z FYZIKY  KONDENZOVANÝCH  LÁTOK                                                                                                                             (letný semester, akademický rok 2021/2022)

 24.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 prof. RNDr. R. Varga, DrSc., Technologicko-inovačný park UPJŠ                                                                                                                                                                                                              Heusler-based cylindrical micro- and nanowires

10.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RNDr. E. Beňová, PhD., Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ                                                                                                                                                                                                                                  Design of nanoporous advanced materials for controlled drug release

24. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      doc. RNDr. P. Hvizdoš, DrSc. Ústav materiálového výskumu SAV                                                                                                                                                                                                   Moderné keramické vysoko-teplotné materiály na báze vysoko-entropických karbidov

 7.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RNDr. M. Fejerčák, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ                                                                                                                                                                                                                                  Research and develompnent of new thermoelectric material

Vystúpenie diplomantov

S. Nalevanko                                                                                                                                                                                                                                                                                              Príprava a charakterizácia supravodivých Heuslerových zliatin

V. Závodský                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vývoj a výskum termoelektrických materiálov určených pre aplikácie pri izbovej teplote

12. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  doc. Ing. Z. Kolská, PhD., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem                                                                                                                                                                                                      Příprava nanostrukturovaných materiálů a jejich charakterizace

 prof. Ing. V. Švorčík, DrSc., Vysoká škola chemicko-technologická Praha                                                                                                                                                                                                  „Je možné využít CO2, H2O, N2 a sluneční světlo?“

19.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   doc. Ing. Š. Zajac, CSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha                                                                                                                                                                                  Fyzika v českých zemiach a na Slovensku v období 1939-1945

Semináre  sa konajú vždy v uvedených termínoch v Aule prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum, SA1A1/P1) na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, o 13.30.  hod.           

Close Menu